2006-02-27
LAGUMDŽIJA SE PONAŠA DRŽAVOTVORNO, A STRANKA ZA BiH USKOSTRANA?KI
Dogovorene ustavne promjene sigurno ?e biti potpisane do kraja ove sedmice, a žao mi je što se to nije dogodilo još ju?er, kako je bilo predvi?eno, kaže u razgovoru za „Dnevni avaz“ Sulejman Tihi?, predsjednik Stranke demokratske akcije. - Do potpisivanja sporazuma o ustavnim promjenama ju?er nije došlo samo zbog toga što nije još usaglašeno jedno pitanje: na?in izbora ?lanova Predsjedništva BiH – otkriva Tihi?.

HDZ ne prihvata neposredan izbor ?lanova Predsjedništva; Proširene nadležnosti države; Dogovoreno ?e podržati dvije tre?ine Parlamenta BiH Dogovorene ustavne promjene sigurno ?e biti potpisane do kraja ove sedmice, a žao mi je što se to nije dogodilo još ju?er, kako je bilo predvi?eno, kaže u razgovoru za „Dnevni avaz“ Sulejman Tihi?, predsjednik Stranke demokratske akcije. - Do potpisivanja sporazuma o ustavnim promjenama ju?er nije došlo samo zbog toga što nije još usaglašeno jedno pitanje: na?in izbora ?lanova Predsjedništva BiH – otkriva Tihi?. Nacionalne manjine Šta je sporno u na?inu izbora ?lanova državnog vrha i ko je proizveo problem? - Dobro, vi to kvalificirate kao problem. Rije? je o tome da HDZ nije spreman prihvatiti neposredni na?in izbora ?lanova Predsjedništva, odnosno predsjednika i dva potpredsjednika. U toj stranci smatraju da u Ustav treba ugraditi tzv. posredni na?in izbora ?lanova ove državne institucije, s tim što u daljnoj razradi njihovog prijedloga stoji još i to da taj posredni na?in izbora predstavlja kombinaciju etni?kog i entitetskog glasanja. Je li Vama prihvatljiv prijedlog HDZ-a? Pa nije. A, koliko znam, nije ni drugim u?esnicima razgovora o ustavnim promjenama. Zašto? Iz prostog razloga što prijedlog HDZ-a ne osigurava mogu?nost da za ?lana Predsjedništva može biti izabran i predstavnik nacionalnih manjina i ostaih. Oni predlažu da klub naroda utvr?uje prijedloge kandidata za ?lanove Predsjedništva, potom da Zastupni?ki dom glasa po entitetskom principu, a zatim se to sve opet na potvrdu vra?a Domu naroda. Dakle, ne osigurava se mogu?nost da predstavnik nacionalnih manjina bude izabran u državni vrh, a i sama procedura izuzetno je komplicirana i može se odužiti unedogled, što onda otvara i mogu?nost odugovla?enja formiranja Vije?a ministara, jer Predsjedništvo predlaže mandatara za sastav vlade. Vi tvrdite da ste dogovorenim ustavnim promjenama napravili dobar posao. U Stranci za BiH oštro se protive skoro svemu što ste dogovorili. Vaš komentar? - Prvo, volio bih da je Stranka za BiH bila ovako oštra dok su vo?eni razgovori o ustavnim promjenama. Ali nije, ve? je pregovore o ustavnim promjenama vodila davanjem izjava u medijima, a na sastancima je, uglavnom, šutjela. Drugo, ta stranka dovodi gra?ane BiH u zabludu govore?i o dometima dogovorenih ustavnih promjena. Vrijeme ?e pokazati da smo uradili suštinske izmjene Ustava BiH, a ne kozmeti?ke, kako tvrde u Stranci za BiH. Ali, oni se ponašaju uskostrana?ki i svi ?e ti njihovi pokušaji minimiziranja ura?enoga, odnosno dogovorenoga na izmjeni Ustava propasti. Podijeljene nadležnosti Zar, prema Vama, nije suština izmjene Ustava BiH u eliminaciji entitetskog glasanja u državnom Zastupni?kom domu, što nije dogovoreno? - A zar nije suština imati nadležnost države u oblasti odbrane, sigurnosti, podijeljenu nadležnost u oblasti poreznog sistema, izbornog procesa, poljoprivrede, nauke, tehnologije, ekologije, lokalne samouprave... Sve što sam nabrojao nije bila nadležnost države. Sada jeste. Odnosno, bit ?e nakon potpisivanja sporazuma o ustavnim promjenama. Dalje, jasno je kazano da nadležnost države postaje sve što država BiH mora ispuniti na putu prema ?lanstvu u EU. Pa, je li to malo? Kome je kozmetika to što ne moramo svaki ?as tr?ati u entitetske skupštine pribaviti mišljenja za pitanja koja se moraju ispuniti na putu prema EU. Mi više od deset godina ?ekamo na nadležnosti države kakve imaju moderne zemlje razvijene demokratije. Sada to imamo. A Stranka za BiH javnosti maše s nekakvim spiskom želja. Ko su im partneri u toj pri?i? A Vi imate i jedno i drugo? - Imam. SDP je prepoznao važnost izmjena Ustava i ponaša se državotvorno, a Stranka za BiH uskostrana?ki. Ili, preciznije, Lagumdžija se jednako kao i SDA ponaša državotvorno, što se ne bi moglo re?i za ljude iz vrha Stranke za BiH. Usto, za ono što sam uradio ja imam dvije tre?ine ruku u Paramentu BiH. A Stranka za BiH iza sebe ima partije koje nemaju poslanike u Parlamentu ili ih nema dovojno. Koalicija zavisi od izbornih rezultata Kad je u pitanju interes države BiH, moram priznati da se SDP – barem na razgovorima o ustavnim promjenama – ponaša kao stranka koja je apsolutno spremna djelovati za dobrobit svih gra?ana naše zemlje. SDP se izdigao iznad uskostrana?kih interesa. Za razliku od Stranke za BiH, kojoj je važnije ho?e li He?o biti ministar od usvajanja budžeta Federacije BiH. E, sad, kad imam ovoliko lijepih rije?i o SDP-u, neko ?e pomisliti i da je stvar koalicije gotova. Ali, nije tako. Koalicija SDA i SDP-a kao i bilo koje druge stranke, zavisi od izbornih rezultata i, naravno, o koalicijama ?e odlu?ivati strana?ka rukovodstva. Bez potpisa ameri?ke administracije Brine li Vas ?injenica da ni predstavnici ameri?ke administracije niti zapadnoevropskih zemalja ne?e staviti potpis na postignuti sporazum ustavnih promjena? - Zašto bi me to brinulo? Zbog toga što time ne preuzimju odgovornost za provedbu dogovorenoga? - Meni je važno da u razgovorima i s Amerikancima i s ljudima iz EU ?ujem da oni dogovoreno o izmjenama Ustava BiH smatraju velikim napretkom u odnosu na sadašnja rješenja. (Husein Orahovac - „Dnevni avaz“, 27.02.2006. str. 5.)