2006-03-30
Saop?enje za javnost KO SDA BPK
Održana Javna tribina Kantonalnog odbora SDA Bosansko-podrinjskog kantona Goražde na temu: \"USTAVNE PROMJENE\"

U prepunoj Maloj sali Centra za kulturu Goražde održana Javna tribina Kantonalnog odbora SDA Bosansko-podrinjskog kantona Goražde na temu: \"USTAVNE PROMJENE\". Nakon pozdravnih rije?i i iskrene dobrodošlice gostima i svim prisutnim na Javnoj tribini koje je uputio mr. Salko Obho?aš, predsjednik Kantonalnog odbora SDA Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, prisutnim su se obratili: • Adil Osmanovi?, dopredsjednik Stranke demokratske akcije BiH, • Amir Zuki?, generalni sekretar Stranke demokratske akcije Bosne i Hercegovine i • dr. Hajriz Be?irovi?, ?lan Glavnog odbora SDA, koji su izme?u ostalog istakli: - predložena ustavna reforma je od velikog zna?aja za državu Bosnu i Hercegovinu; - ovim promjenama bitno se smanjuju ovlasti entiteta a ja?a država Bosna i Hercegovina; - ova reforma je prvi ali vrlo važan korak koji otvara put u reforme koje tek predstoje; - svako novo rješenje predloženih promjena predstavlja napredak u odnosu na rješenja iz Deytonskog sporazuma, i ?ini zna?ajan pomak ka jedinstvenoj i funkcionalnoj državi; - prijedlog ustavnih promjena snažno podržava me?unarodna zajednica: UO Vije?a za implementaciju mira, Evropski parlament, Senat i Vlada SAD, te niz vlada i predstavnika evropskih zemalja; - predložene ustavne promjene donose dobrobit za sve narode i gra?ane Bosne i Hercegovine... Nakon uvodnih obrazloženja uslijedila su brojna pitanja prisutnih gra?ana na koje je odgovoreno i pojašnjena suština teku?ih ustavnih promjena. Predstavnici SDA su na kraju pozvali gra?ane BiH da se detaljno upoznaju sa sadržajem dogovora sedam politi?kih stranaka kao i tekstom amandmana na Ustav Bosne i Hercegovine.