2006-09-12
Sulejman Tihi?, kandidat SDA za ?lana predsjedništva BiH: Opasna pri?a o ukidanju entiteta i referendumu
Aktuelni predsjedavaju?i Predsjedništva BiH Sulejman Tihi? kaže da ?e pobijediti na opštim izborima prvog oktobra, kao što je pobijedio i prije ?etiri godine. Iako se slaže da je Haris Silajdži? njegov najja?i protukandidat, tvrdi da je u prednosti, jer se dokazao svojim radom, te odbija ocjene da je izgubio podršku Islamske zajednice u BiH. Iako najviše napada doživljava jer je ?vrsto podržao ustavne promjene, Tihi? kaže da je napravio pravi potez, te da ?e na tome insistirati i nakon izbora. Opasnom smatra izbornu retoriku o ukidanju ili otcjepljenju entiteta i tvrdi da ovakve pri?e nemaju uporište u Ustavu.

Aktuelni predsjedavaju?i Predsjedništva BiH Sulejman Tihi? kaže da ?e pobijediti na opštim izborima prvog oktobra, kao što je pobijedio i prije ?etiri godine. Iako se slaže da je Haris Silajdži? njegov najja?i protukandidat, tvrdi da je u prednosti, jer se dokazao svojim radom, te odbija ocjene da je izgubio podršku Islamske zajednice u BiH. Iako najviše napada doživljava jer je ?vrsto podržao ustavne promjene, Tihi? kaže da je napravio pravi potez, te da ?e na tome insistirati i nakon izbora. Opasnom smatra izbornu retoriku o ukidanju ili otcjepljenju entiteta i tvrdi da ovakve pri?e nemaju uporište u Ustavu. \"Nije dobra retorika koja nas vra?a u neko vrijeme koje smo mislili da je zaboravljeno. Obi?no jedna neozbiljna izjava povla?i drugu neozbiljnu izjavu. Nadam se da ?e to prestati i da ?e do izbora takva retorika nestati\", kaže Tihi?. NN: U razgovoru za \"Nezavisne\" prije dva mjeseca kazali ste da ?ete pobijediti u izbornoj trci za mjesto ?lana Predsjedništva BiH, da li ste sada sigurniji u to ili se nešto promijenilo? TIHI?: Ništa se nije promijenilo i, ako bog da, ja ?u pobijediti i na ovim izborima. NN: U pore?enju s prethodnim kampanjama, ovoga puta mnogo je više napada na Vas, a ?ini se da je izostala podrška Islamske zajednice BiH. Ho?e li to uticati na rezultat izbora? TIHI?: Ovo jeste teža kampanja nego prošla. U prošloj kampanji mene su protivnici potcijenili i zbog toga je ova kampanja nešto žeš?a i ima dosta niskih udaraca. Protivnici su bolje organizovani i koriste sve mogu?nosti napada i diskreditacije. No, iza mene stoji jaka stranka, a i ja nastojim da budem što više na terenu, me?u narodom, u kontaktu s ljudima. Ne mislim da sam izgubio podršku IZ BiH. I u IZ ima ljudi koji misle druga?ije i podržavaju neke druge politi?ke opcije i njihove kandidate, ali mislim da takvi ne prevla?uju. NN: Jeste li imali kontakata s reisu-l-ulemom Mustafom Ceri?em? TIHI?: U posljednje vrijeme ?esto se susre?em sa reisom Ceri?em na otvaranju novih džamija, bili smo u Odžaku, Tešnju i Žep?u. Imao sam i jedan razgovor u Rijasetu islamske zajednice. Tako da razgovaramo o odre?enim pitanjima, ali i o problemima ili nesporazumima. NN: Šta mislite o prioritetima koje je Islamska zajednica objavila u o?ekivanju da ih stranke prihvate? TIHI?: Ve?ina tih prioriteta nalazi se i u našim programskim ciljevima, našoj izbornoj platformi, s tim što je to kod nas detaljnije razra?eno. Tako da podržavamo te prioritete i mislimo da je, onako kako je to definisano, dobro za BiH i državne interese. Borimo se za društvo u kome ?e vjerske zajednice biti slobodne i gdje ?e mo?i da iznose i svoje politi?ke stavove, ali i da odgovaraju javnosti za te svoje stavove. Meni li?no ne smeta što IZ ili bilo koja druga vjerska zajednica govori šta bi bilo dobro za BiH. Posebno kada se govori o nekim ekonomskim projektima bitnim za cijelo društvo. Tako?e, zahtjev za donošenje zakona o restituciji je opravdan, u kome se rješava i pitanje vra?anja imovine vjerskim zajednicama. Sve politi?ke stranke imaju to u svojim politi?kim programima, ali se to godinama ne rješava. Normalno da vjerske zajednice moraju prepustiti politici na?ine na koje ?e se realizovati pojedini ciljevi i dinamiku njihove realizacije. NN: Koliko ste u prednosti, s obzirom da ste Vi aktuelni ?lan Predsjedništva BiH i znate kako funkcioniše ova institucija? TIHI?: Kroz javne rasprave se vidi da neki od kandidata nisu ni pro?itali Ustav i ne znaju ništa o nadležnostima Predsjedništva, jer obe?avaju i govore bira?ima da ?e u?initi ono što uop?e nije nadležnost ove institucije. Kao predsjednik najve?e stranke u BiH mogu obe?avati da ?u nešto uraditi jer sam na ?elu stranke, ali kao ?lanu Predsjedništva BiH te su mogu?nosti ograni?ene. Moje nadležnosti, kao i preostala dva ?lana, su iz domena odbrane i spoljne politike. NN: Mislite li da bi ova kampanja bila druga?ija da su prošle ustavne promjene, a time i nova organizacija Predsjedništva BiH? TIHI?: Svakako. U izbornoj kampanji razgovarali bismo o ekonomskim i socijalnim projektima, procesu priklju?ivanja evropskim integracijama. Kada nisu prošle ustavne reforme, odmah sam rekao da ?e do?i do radikalizacije prilika u BiH. I, nažalost, bio sam u pravu. To mišljenje dijele mnogi, jer nedavno sam razgovarao sa gospo?om Angelom Merkel, kancelarom Njema?ke, koja je izrazila zabrinutost zbog neusvajanja amandmana i zbog pojava do kojih je došlo nakon toga, od zastoja u reformi policije do polemika oko referenduma u RS. NN: Ho?e li biti ozbiljnih posljedica huška?ke retorike nakon što pro?u izbori, jer o?ekuju nas dogovori oko važnih reformi? TIHI?: Ova retorika prevazilazi granice politil?ke mudrosti, ali tako je i u nekim ure?enijim zemljama. No, to nikada ne smije pre?i liniju koja kasnije može ugroziti saradnju stranaka nakon izbora. Pri?e o ukidanju entiteta i o referendumu zloupotrebljavaju neki politi?ari, a na to nasjedaju neki mediji. Jasno je da se nijedan entitet ne može ukinuti bez saglasnosti dvije tre?ine polit?kih predstavnika iz tog entiteta. U Sarajevu može neko da kaže treba ukinuti Republiku Srpsku. Ne treba na to reagovati kao da ?e to neko uraditi na neustavan na?in. Meni u prvo vrijeme nisu toliko smetale pri?e o referendumu, jer su neozbiljne i nemaju ni me?unarodno, ni pravno uporište. Ali, kada se to stalno ponavljalo, i ja sam reagovao i kazao da oni koji se neustavno ponašaju bolje da idu iz BiH nego da ovdje stvaraju nered. To se nije odnosilo na srpski narod, kako su iskrivili moje rije?i i napadali me. BiH je srpska isto koliko je bošnja?ka i hrvatska. Nema Bosne i Hercegovine bez Srba. I poslije izbora sješ?emo za sto i razgovarati o ure?enju ove zemlje i ostalim reformama, prije svega o reformi policije o kojoj sporazum ve? postoji, ali smo o?ekivali da ?e Evropska komisija da pojasni tri principa, kako je ranije i bilo re?eno. Uz njihovo pojašnjenje bilo bi lakše iza?i iz ovog zastoja u reformi. NN: Ho?e li Vaš stav u vezi s ustavnim reformama ostati nepromijenjen i nakon izbora? TIHI?: Period od neusvajanja ustavnih reformi do danas kod mene je samo u?vrstio stav da je trebalo da usvojimo dogovorene amandmane na Ustav i uz sve nedostake koje ta ustavna rješenja imaju. To je bio korak naprijed za BiH. Probleme u BiH možemo rješavati vo?enjem realne politike, korak po korak. To zna?i i kompromise i dogovore i uvažavanja razli?itosti, a sve u pravcu našeg evropskog puta i dobrobiti gra?ana u BiH. Ja ostajem kod tog paketa ustvanih reformi, a normalno da bih volio kada bismo ga mogli dopuniti nekim stvarima oko kojih bude mogu?e posti?i kompromis. Ima nekih stvari koje su i tokom strana?kih razgovora bile nesporne i vjerujem da bismo to mogli riješiti u prvoj fazi. NN: Kako tuma?ite to što Vas u FBiH optužuju da ste u?vrstili RS, dok Vas u RS optužuju da ste na?eli njene temelje ukidanjem obilježja ovog entiteta? TIHI?: Ovi pojedinci što me u FBiH optužuju ?ine to zato što ili nisu nikada ?itali predložene ustavne amandmane, ili to rade iz uskih strana?kih i li?nih interesa. Kada su u pitanju optužbe iz RS, više puta sam kazao da nemam ništa protiv obilježja srpskog naroda. Nemam ni pravo biti protiv da himna tog naroda bude \"Bože pravde\", niti da koriste grb Nemanji?a, oni imaju pravo na to. Me?utim, takva himna ili grb ne može predstavljati bošnja?ki i hrvatski narod. To ne može biti obilježje entiteta, jer su entiteti zajednica i Srba i Hrvata i Bošnjaka, te ostalih gra?ana. Obilježja entiteta treba da održavaju interese svih naroda. Uostalom, tražio sam i poništenje obilježja FBiH, jer na njima nema obilježja srpskog naroda. NN: Imate li ve? planove za postizbornu koaliciju na svim niovima vlasti i postoji li dogovor sa SDP-om? TIHI?: Nema ni tajnog, ni javnog dogovora. Mi smo se sa SDP-om našli kada smo radili na projektu veoma bitnom za BiH, a to je prva faza ustavnih promjena. Neki mediji su tu našli saradnju i našu zajedni?ku borbu za BiH protuma?ili kao neku mogu?u koaliciju, ali nikada nije bilo nikakvog dogovora izme?u stranaka, niti gospodina Lagumdžije i mene. Volim da kažem da ne?emo u koaliciju ni s kim, ve? ?emo sami, jer ?emo imati dovoljan broj glasova da to i u?inimo. U koaliciju možemo samo s onima koji su za BiH. NN: Ponavljate ?esto one koji su za BiH, je li to Stranka za BiH? TIHI?: Ta stranka se samo tako zove, oni ne rade za Bosnu i Hercegovinu. Samo ravnopravnost budu?nost za BiH NN: Mislite li da ?e Vam prvog oktobra povjerenje dati i bira?i iz reda srpskog i hrvatskog naroda? TIHI?: Trudio sam se da radim i predstavljam sve gra?ane. Koliko sam uspio, to mogu sami gra?ani da procijene. Nekada je to bilo teško zbog samog ustvanog položaja ?lana Predsjedništva, jer kaže se bošnja?ki, hrvatski, srpski. Zalagao sam se za takvu politiku da svi gra?ani budu ravnopravni i u FBiH, isto tako kako sam se borio za ravnopravnost Bošnjaka u RS. Uvjeren sam da je samo uz ravnopravnost mogu?a budu?nost BiH. Žao mi je što su politi?ari iz RS tek u posljednje vrijeme po?eli da se uklju?uju u politi?ki život FBiH i drago mi je što su to sada odlu?ili. Nadam se da ?e i njihove politi?ke stranke u FBiH biti zastupljene u istoj mjeri u kolikoj smo mi u institucijama u RS. Nezavisne novine, 12. 09. 2006.