2006-03-31
Rim, 31. 03. 2006. Obra?anje predsjedavaju?eg Predsjedništva BiH Sulejmana Tihi?a na Kongresu ENS-a
Obra?anje predsjedavaju?eg Bosna i Hercegovina je mjesto gdje se najdirektnije susre?u i intenzivno prožimaju Istok i Zapad, razli?ite kulture i ?etiri svjetske monoteisti?ke religije. Stotinama godina, uglavnom u miru i toleranciji, u našoj zemlji žive Bošnjaci – muslimani, Srbi – pravoslavci, Hrvati – katolici, jevreji, ali i brojne druge nacionalne i vjerske manjine. I jedino takva BiH ima perspektivu.

Gospodine predsjedni?e Evropske narodne stranke, Dame i gospodo predsjednici i premijeri, Gospodo ?lanovi Evropskog parlamenta, Zadovoljstvo mi je što imam priliku da se danas obratim na Kongresu Evropske narodne stranke u svojstvu predsjednika Predsjedništva Bosne i Hercegovine i presjednika SDA kao najve?e stranke u Bosni i Hercegovini. Koristim ovu priliku da se pridružim ?estitkama povodom 30. godišnjice Evropske narodne stranke, najzna?ajnije politi?ke grupacije našeg kontinenta. Tako?er ?estitam predsjedniku na izboru. Želio bih iskoristiti ovu priliku i re?i nekoliko rije?i o mojoj zemlji - Bosni i Hercegovini, i SDA ?iji sam predsjednik. Dame i gospodo, Bosna i Hercegovina je mjesto gdje se najdirektnije susre?u i intenzivno prožimaju Istok i Zapad, razli?ite kulture i ?etiri svjetske monoteisti?ke religije. Stotinama godina, uglavnom u miru i toleranciji, u našoj zemlji žive Bošnjaci – muslimani, Srbi – pravoslavci, Hrvati – katolici, jevreji, ali i brojne druge nacionalne i vjerske manjine. I jedino takva Bosna i Hercegovina ima perspektivu. U gotovo svim bh. gradovima, jedne pored drugih stolje?ima stoje džamije, katoli?ke i pravoslavne crkve, a ponegdje i sinagoge. Ostvaren je znatan napredak u svim domenima. Provodimo sveobuhvatne reforme u svim oblastima. Postignut je politi?ki sporazum o izmjeni Ustava BiH. To zna?i da ?e naša zemlja dobiti funkcionalniju i efikasniju strukturu države, ali i da je kona?no zakora?ila iz dejtonske u briselsku fazu. Do kraja godine o?ekujemo potpisivanje sporazuma sa EU o stabilizaciji i pridruživanju, kao i prijem u Partnerstvo za mir. Dame i gospodo, Sada bih, ako mi dopustite, želio re?i nešto o Stranci demokratske akcije. SDA, kao najja?a politi?ka stranka, dala je snažan doprinos postignutom napretku i vode?a je snaga u provo?enju reformi. Uporedo sa ovim, SDA nastavlja proces unutarnje transformacije. Danas ona više nije isklju?ivo monoetni?ka stranka. U njenom rukovodstvu i ?lanstvu su, osim Bošnjaka, sada pripadnici svih bh. naroda. Takva je i naša današnja delegacija, u kojoj su gospoda Desnica Radivojevi?, potpredsjednik Federacije BiH i potpredsjednik GO SDA, i dr. Josip Juriši?, predsjednik Komisije SDA za me?unarodnu suradnju i dogradona?elnik Sarajeva.