2006-10-03
Održana sjednica Predsjedništva SDA Odgovornost za izborne rezultate bit ?e utvr?ena nakon njihove implementacije
Predsjedništvo SDA poziva na jedinstveno djelovanje svih organa i pojedinaca u Stranci. SDA ?e uspostaviti koaliciju/partnerske odnose sa onim strankama sa kojima se može posti?i viši stupanj saglasnosti u pogledu programskih ciljeva i strankama koje ?e poštovati izborni rezultat SDA.

Na danas održanoj 12. redovnoj sjednici Predsjedništvo SDA donijelo je slijede?e zaklju?ke: 1. Predsjedništvo SDA poziva na jedinstveno djelovanje svih organa i pojedinaca u Stranci. 2. SDA ?e uspostaviti koaliciju/partnerske odnose sa onim strankama sa kojima se može posti?i viši stupanj saglasnosti u pogledu programskih ciljeva i strankama koje ?e poštovati izborni rezultat SDA. 3. Oprijedijeljeni smo za koaliciju sa Strankom za BiH, a gdje nije mogu?e posti?i dogovor u skladu sa principima iz ta?ke 2. ovlaš?uju se niži organi da samostalno donesu odluke sa kim ?e i?i u partnerske /koalicione odnose. 4. Obavezuje se Kolegij da, u skladu sa programskim ciljevima, pripremi platformu za pregovore i na narednoj sjednici Predsjedništva je predloži na usvajanje. 5. Predsjedništvo Stranke zahtijeva brzu implementaciju izbornih rezultata. 6. Predsjedništvo SDA formirat ?e radnu grupu za izradu analize op?ih izbora 2006. godine koja ?e biti razmatrana na prvoj narednoj sjednici Glavnog odbora. 7. Nakon implementacije izbornih rezultata i usvojene analize Glavni odbor SDA utvrdit ?e odgovornosti i mjere koje treba poduzeti uklju?uju?i i mogu?nost održavanja konvencije ili kongresa Stranke. 8. Odre?uje se pregovara?ki tim za implementaciju izbornih rezultata u sastavu: Sulejman Tihi?, predsjednik, Adnan Terzi?, zamjenik te Bakir Izetbegovi?, Šefik Džaferovi?, Sead Jamakosmanovi?, Adil Osmanovi?, Ibrahim Nadarevi? – ?lanovi. 9. Naredna sjednica Predsjedništva zakazana je za 15. novembar 2006. godine.