2006-12-06
SDA najoštrije osu?uje sramni ?in dodjele odlikovanja holandskom bataljonu za izdaju zašti?ene zone UN Srebrenica i Žepa
Zahtijeva se od Predsjedništva BiH da vladi Kraljevine Holandije uputi protest i zatraži stavljanje odluke van snage. Dodjela ovog državnog priznanja jeste najve?a uvreda za žrtve genocida po?injenog u julu 1995. godine nad civilnim stanovništvom zašti?ene zone UN Srebrenica i Žepa.

Na 15. redovnoj sjednici Predsjedništvo SDA usvojilo je slijede?e zaklju?ke: 1. Najoštrije se osu?uje sramni ?in dodjele odlikovanja holandskom bataljonu. Zahtijeva se od Predsjedništva BiH da vladi Kraljevine Holandije uputi protest i zatraži stavljanje odluke van snage. Dodjela ovog državnog priznanja jeste najve?a uvreda za žrtve genocida po?injenog u julu 1995. godine nad civilnim stanovništvom zašti?ene zone UN Srebrenica i Žepa. 2. Pozivamo parlamentarne stranke u BiH na hitnu implementaciju izbornih rezultata. Nedopustivo je dalje ?ekanje. SDA poziva HDZ BiH i HDZ 1990. na dogovor . U protivnom, Predsjedništvo SDA podržava sporazum pregovara?kih timova SDA i SBiH o partnerskim odnosima sa HDZ BiH na državnom nivou i oba HDZ-a na nivou Federacije BiH. 3. Smatramo da je preuranjeno ukidati bonske ovlasti OHR-a prije zaklju?enja Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju, ustavnih promjena i reforme policije. 4. Predstavnik SDA ne?e u Briselu u?estvovati u raspravi o reformi policije. Tek nakon što Direkcija za reformu policije okon?a rad mogu?e je u parlamentima voditi politi?ku raspravu o njenom izvještaju. 5. Predsjedništvo SDA zahtijeva od nadležnih držvnih organa da se višak prihoda od PDV-a u iznosu od 50 miliona KM prioritetno usmjeri za povratak prognanih i raseljenih lica. 6. SDA pozdravlja prijem BiH u Partnerstvo za mir, isti?u?i da to zna?i još ve?u obavezu saradnje svih agencija u BiH i me?unarodne zajednice na hapšenju odbjeglih haških optuženika. 7. Izvršene su pripreme za predstoje?u sjednicu Glavnog odbora Stranke koja ?e biti održana 09. 12. 2006. godine.