2006-03-02
PRES KONFERENCIJA SDA
Ju?er u Sarajevu lideri sedam politi?kih stranaka ( SDA,SDP, HDZ, HNS, SDS, SNSD i PDP) postigli su sporazum o paketu ove faze ustavne reforme koja se odnosi na Šefa države, Parlament, Vije?e ministara, nadležnosti države i katalog ljudskih prava.

Ju?er u Sarajevu lideri sedam politi?kih stranaka ( SDA,SDP, HDZ, HNS, SDS, SNSD i PDP) postigli su sporazum o paketu ove faze ustavne reforme koja se odnosi na Šefa države, Parlament, Vije?e ministara, nadležnosti države i katalog ljudskih prava. Jedino pitanje koje nije usaglašeno vezano je za izbor ?lanova Predsjedništva. HDZ BiH se protivi neposrednom izboru i preferira posredan izbor u Parlamentarnoj skupštini uz presudnu ulogu Doma naroda. Smatramo da to nije dobro rješenje zbog mogu?ih blokada u slu?aju razli?itih stavova Predstavni?kog doma i Doma naroda, što može ozbiljno ugroziti proces uspostave vlasti vezano kako za mandatara tako i za samo Vije?e ministara. Odlu?eno je da se sva rješenja dostave Venecijanskoj komisiji na ocjenu, nakon ?ega se o?ekuje nastavak razgovora, postizanje kompletnog dogovora, njegovo upu?ivanje u proceduru Vije?a ministara i Parlamentarnu skupštinu, te blagovremeno usvajanje amandmana kako bi nova rješenja mogla biti primijenjena na op?im izborima u oktobru 2006. godine. Do sada dogovorena rješenja predstavljaju zna?ajan napredak u ja?anju države BiH omogu?avaju?i joj normalan evropski i euroatlantski sigurnosni put. Težište izvršne vlasti prenosi se sa Predsjedništva na Vije?e ministara koje postaje Vlada u punom kapacitetu. Do sada je Vije?e ministara prakti?no bilo organ Predsjedništva. Po prvi puta imamo Predsjednika BiH. Razdvajaju se nadležnosti Predsjednika BiH i dva potpredsjednika. Predsjednik BiH bez saglasnosti potpredsjednika samostalno odlu?uje o dvanaest pitanja kao npr. potpisuje i proglašava zakone, najavljuje parlamentarne izbore, imenuje ambasadore, ratifikuje me?unarodne sporazume, dodjeljuje titule, ordenja, nagrade i odlikovanja, akredituje i prima ambasadore, daje pomilovanja, imenuje kandidata za predsjednika Vije?a ministara, postavlja državne dužnosnike, raspušta Parlamentarnu skupštinu u propisanim slu?ajevima i sli?no. Uz saglasnost potpredsjednika odlu?uje sammo o tri pitanja i to: odbrane, imenovanja ?lanova Odbora Centralne banke i imenovanja sudija Ustavnog suda. Parlamentarna skupština BiH se ?ini funkcionalnijom i efikasnojim tako da ?e mo?i odgovoriti zahtjevu za donošenjem velikog broja zakona na evropskom putu BiH. Ne?e biti paralelnog donošenja odluka u dva Doma i naknadnih usaglašavanja što je dovodilo do blokada i usporavanja u radu. Sve odluke u budu?nosti donosi?e Predstavni?ki dom, a Dom naroda ?e odlu?ivati samo o pitanjima vezanim za vitalni nacionalni interes i to samo u slu?aju pozivanja odre?enog broja delegata. Nadležnosti države BiH su zna?ajno oja?ane tako da BiH postaje država u punom kapacitetu. U izvorne nadležnosti BiH uklju?uju se odbrana, sigurnost, Sud BiH, Tužilaštvo BiH kao i ostale nadležnosti utvr?ene zakonom. Do sada prenesene nadležnosti ( npr. Indirektno oporezivanje) prakti?no postaju izvorne nadležnosti, jer se ne mogu vratiti entitetima bez saglasne odluke oba entitetska i državnog parlamenta. Uvodi se kategorija podijeljenih nadležnosti u oblastima poljoprivrede, poreskog sistema, izbornog procesa, pravosu?a, nauke i tehnologije, ekologije, lokalne samouprave i ostalih nadležnosti. Osim toga državne institucije su nadležne za izradu, usvajanje, provedbu i funkcioniranje svih zakona potrebnih za ispunjavanje evropskih standarda. Ovo državi omogu?ava ure?ivanje i drugih vrlo važnih oblasti kao što su zdravstvo, penzioni sistem, socijalna politika, zapošljavanje, upravljanje resursima, prostorno ure?enje, kultura, sport i sve drugo na što se budu odnosile obaveze BiH vezane za evropske standarde. Do sada dogovorena rješenja predstavljaju samo prvu fazu ustavnih reformi na šta su se obavezali lideri osam politi?kih stranaka 22.11.2005. godine u Vašingtonu. Nakon ove faze, poslije op?ih izbora, slijedi naredna faza. Ako ne bude ove faze pitanje je kada ?e biti sljede?a. Ono što je sigurno je to da BiH do izbora 2010. godine ne?e biti u mogu?nosti unaprijediti svoj ustavnopravni sistem. Do sada postignuta rješenja zna?e ja?anje države i slabljenje entiteta. Ni jednim amandmanon entiteti nisu oja?ani. Stoga SDA odbacuje sve prigovore da se ovom reformom cementira postoje?e stanje. Naprotiv, odbijanjem ove reforme cementira se postoje?e stanje. Odbacujemo i prigovor da se ovom reformom troši pravo na još temeljitiju ustavnu reformu. Naprotiv, ovom fazom reforme se sti?e to pravo. Za ova rješenja postoji podrška dvije tre?ine poslanika u Parlamentu, iz sva tri konstitutivna naroda. Ovakav put ima podršku i SAD-a i Evropske unije. SDA poziva Stranku za BiH, koja je u ovoj reformi u?estvovala cijelo vrijeme bez ikakvih prigovora uklju?uju?i i potpisivanje izjave u Vašingtonu, da se prestane politikantski ponašati i zbunjivati javnost. Predlažemo joj da interese države BiH stavi iznad gole borbe za vlast u državi BiH. Ovo nije predizborno ve? prvorazredno državno pitanje. Na press konferenciji govorio gospodin Šefik Džaferovi?, potpredsjednik SDA.