2006-04-27
Rahmetli Alija Izetbegovi? o dr. Harisu Silajdži?u
Po mome mišljenju Haris je u?inio neodgovornu stvar. Mi ?emo ga zbog javnosti vjerovatno pozvati da povu?e ostavku, uprkos svemu ovome. Ne zbog Harisa Silajdži?a, mi bez njega možemo, zapamtite, nema. nikoga bez koga ne možemo, nego ?emo to uraditi zbog naroda.

Alija Izetbegovi? – izlaganje sa prve vanredne (proširene) sjednice Glavnog odbora SDA održane 25.08.1995. u Zenici Svjedoci smo ovih dana sramne uloge dr. Harisa Silajdži?a u politi?kom životu BiH. Kod neupu?enih, njegovo ponašanje i istupi izazivaju brojne reakcije: od ?u?enja, zaprepaštenosti, ga?enja do straha od onog što govori. A nas nema šta ?uditi: sve o njemu i kako se treba postaviti prema njemu rekao nam je još davno naš predsjednik, rahmetli Alija Izetbegovi?. Zato Vam ponovo donosimo njegove rije?i izre?ene u momentima kada je Haris Silajdži? dao ostavku na mjesto premijera Vlade FBiH. Znamo u kakvoj se situaciji nalazio naš narod tada. Podsjetimo se zato rije?i koje nam trebaju biti putokaz spram Silajdži?a i svih sli?nih njemu. Ovako je kazivao rahmetli Alija Izetbegovi?: ...Ne može ni jedan ?ovjek ucijeniti narod i re?i: ili ?e biti ovako, ili ja odoh. Ova kriza Vlade jeste u stvari mina u nezgodan ?as. Haris je napravio neodgovoran potez. To se ne radi u ovakvim danima. Haris treba da objasni šta je htio s tim? Kakvi su pravi razlozi? Da li zaista Haris više nije mogao da radi, je li ga neko ometao da vrši svoj posao? Njega ovdje nema, iako je bio pismeno pozvan. ?uo sam da je otišao u Tuzlu. To predstavlja ignoriranje i Glavnog odbora i naših poslanika, ponašanje razmažene primadone, kojoj stalno govore kako je lijepa i pametna. To ponašanje ne?emo trpjeti. Haris ?e biti pozvan da se vrati, ako ho?e, ali ne?e biti moljen. Ni ja ni bilo ko ne bi trebalo da bude moljen. Ako vam sutra ponudim ostavku, odmah je usvojite. Nema hajra ako molite nekoga. Mi imamo ponašanje da Haris izvoljeva da radi ovo, a da ne radi ono. Bira šta ?e raditi... Haris je birao da radi vanjske poslove, a uglavnom je zapostavljao druge. Ja bih vas zamolio da se u tom pogledu isklju?ivo služimo ?injenicama. Zamolio bih vas, koji ste sa terena, da ispitamo, da procijenimo, bilo u korist ili protiv Harisa, ali da istinito kažemo, kako su stvari stajale u privredi, finansijama, bankarstvu, žurnalistici, informatici, penzionom i invalidskom osiguranju, prosvjeti, sudstvu, zdravstvu, o ?itavom tom domenu od koga narod živi. Ratno stanje je izvanredno stanje, sutra ?e se rat završiti. Ne živi narod da bi ratovao, nego da bi radio i podizao djecu. Na propuste koji su u tom pogledu u?injeni, ja sam u zadnjih godinu dana više puta skretao pažnju Harisu, traže?i od njega da se više posveti pitanjima koja mi drugi ne možemo da radimo, jer nemamo aparat za to i jer je to isklju?ivo Vladin domen. Tražio sam da kona?no riješi nešto što se ti?e zdravstva, koje se raspada i o kojem niko ne vodi ra?una. Vlada je prihvatila kao gotovu ?injenicu da ?e narod raditi besplatno zauvijek. Ne bi se nikada sjetila plata. Ljudi treba da budu pla?eni. Ja bih vas zamolio da se iznese situacija kakva jeste, nemojte je ni uljepšavati, ni bojiti crnim bojama. Ja znam kakva je situacija u Sarajevu. Znam kakva je u Zenici, jer sam dolazio i malo se obavijestio. Ne znam ta?no kakva je u Tuzli, ali pretpostavljam da nije mnogo bolja. U Sarajevu, da mi nismo intervenisali kao Stranka, mislim da bi se Klini?ki centar zatvorio... Nama su se bebe godinu dana ra?ale u podrumskim memljivim prostorijama. Žene su derale svoju odje?u da zamotaju bebe jer pelenica nije bilo. Niko se iz Vlade nije potrudio da to riješi, nego su važni »Vašingtoni«, »Kuvajti«; vanjska politika. Govorio sam: »Daj, kona?no, Harise, riješi pitanje sudstva«...Sudovi ih oslobodili. Sudstvo ina?e ne funkcionira jer se niko o njemu ne brine. Sve što je bilo sudija, koji su mogli oti?i u advokate da rade za pare, otišli su. Sudstvo je uglavnom ostalo na Srbima, preko 50 posto sudija su Srbi... Univerzitet se tako?er raspada.Univerzitetski profesori gladuju. O tome bi trebalo da Vlada vodi ra?una. Sli?no je i sa cestama, informatikom. Haris kritikuje Amilu, kaže da na TV nema novinara, a je li se ikada išta platilo novinarima? Ove razne ku?e koje su se razmnožile i koje uglavnom finansiraju stranci — a oni ne rade za nas nego za sebe — daju 500 do 1000 DM novinaru koji ?e da radi za njih. Na sve strane cvjetaju neki listovi koji pišu protiv nas. Neka pišu, ali oni nisu nezavisni. Kako ?e biti nezavisan list koga pla?a neki stranac! A naši su kao zavisni listovi. Novinari su svi jedan za drugim otišli da rade za platu jer Amila ne može svom novinaru dati mi dvadeset maraka mjese?no. A Haris kaže, pogledajte kakva je televizija, nema tamo nikoga. Ima u engleskom jeziku jedan izraz koji kaže — self fulfilling profecy — samoispunjavaju?e proro?anstvo. Ako vi jednoj ku?i, kao što je televizija, ne dajete ništa ona ?e se sigurno po?eti raspadati. Vi ste dakle pogodili situaciju koju ste stvorili. Ja ne branim ni Amilu ni Televiziju, ali pitam se kako ona uop?e radi i kako se snalazi. Ja sam u jednom ?lanku pro?itao da je Zenicu do sada napustilo 600 zdravstvenih radnika od kojih 200 Ijekara. U ?lanku se dalje kaže: »Ako.se ovako nastava mi možemo staviti klju? u bravu...« Ko ?e lije?iti ljude? Niko iz Vlade se ne sje?a da bi se tim ljudima morala dati nekakva plata, kaikva-takva egzistencijalna sigurnost. Ljekari mogu na?i posao vani. Imaju porodice van države, koje ih zovu da do?u. Ja znam tri ?etiri Ijekara koji su otišli jer imaju porodice vani. Ovdje niko o njima ne vodi ra?una i jednog dana samo ?uješ otišao, zaposlio se negdje u Njema?koj, Švedskoj i sl. Je li normalno da zagreba?ka ?okolada u Zenici bude jeftinija nego u Zagrebu? Sama ta ?injenica pokazuje da nešto nije u redu sa finansiranjem i oporezivanjem, Obi?ni svijet nakon toga donosi zaklju?ke da neko tu ima ra?una, neko na vlasti. Zašto se roba ne oporezuje? Hrvatska oporezuje sve proizvode, te pare se daju za vojsku, zdravstvo itd. ?ini mi se da je i kahva kod nas jeftinija nego u Austriji. Kako, ja ne znam, ali znam da je dijelom zbog toga što se porez ne uzima za tu robu. Kada je rije? o cigaretama, ?okoladi, kahvi, alkoholu itd. porezi su u normalnim zemljama 100 posto, te pare idu u neki fond iz koga se održavaju službe u korist siromašnijeg dijela stanovništva. To mi nismo u?inili. Situacija je teška, mi je, nepreduzimanjem nekih mjera, ?inimo još težom. Poseban je slu?aj sa vojni?kim platama. Stranka je više puta tražila da se uvedu vojni?ke plate. Vojnik, s pravom, traži da njegov status bude riješen. Ja sam prestao i?i po linijama, ne znam šta vojnicima da kažem. Ja sam se na kraju li?no založio i riješio taj problem, tražio sam od Stranke da to izdejstvuje. da ide na Vladu, da insistira. Sve je to ura?eno dok je Haris bio u Americi. Mislim da on nema afiniteta prema tim problemima. Što se ti?e toga puta u Ameriku, zahtijevao je od mene da ide, ja sam rekao: »Dobro, Harise, hajde, ali mislim da su vojni?ke plate važnije«. Ne znam kakva je korist bila od tog puta u Ameriku. Ako on do?e, upitajte ga kakvi su rezultati toga puta. Kongres je bio ve? izglasao zakon o embargu, zašto je trebalo da se ide? Da ne bi bilo u našoj javnosti problema, mi smo ga pokrili nekom odlukom da ode i vidi implikacije te odluke. Ali meni se ?ini da je važnije bilo ostati u zemlji i odraditi posao ovdje. Kažu mi da strani novinari slikaju sve i svašta, odu do linija pa slikaju one naše jadne žene, nene kako dolaze. Nema akreditacija, Vojska to ne može rješavati. U jednom slu?aju ona zabrani. Onda novinari po?inju pisati kako im se ništa ne dozvoljava, kako se nešto krije od javnostd, itd. To pitanje Vlada treba da riješi, odnosno Ministarstvo za informiranje, koje je sada u sastavu Ministarstva za obrazovanje. Ali ta stvar ne ide i niko o tome ne vodi ra?una. Nema nikakvih pravila. Ni?u TV i Radio stanice širom Bosne, bez ikakve kontrole jer nema zakona kako treba raditi. Neke od tih TV stanica ?ak ne prenose ni naš Dnevnik. Ja sam morao da skrenem pažnju Harisu da naš Dnevnik mora da ide. Nema u tom pogledu nikakvog reda. Ho?u da kažem da jedan ?itav niz pitanja nije bio pokriven, jer je Haris svoje interesovanje pa i težište Vlade pomjerio sa tih životnih pitanja na teren visoke politike. A to nije bilo potrebno, jer vanjska politika je sada pokrivena vrlo dinami?nim ministrom inostranih poslova ... Sada kada je dao ostavku, Haris nije našao za vrijedno da do?e me?u nas pa da kaže: »Dajem ostavku zbog toga i toga“. Ima tu malo razmaženog ponašanja. I mi smo tome sami doprinijeli. Mi smo njega hvalili, ja ga nisam nikada javno kritikovao. Sve sam ovo znao, sve sam i držao me?u nama, ja sam » rješavao s njim razgovorima, pismima, ali hajra nije bilo. Pošto ostavka nije Obrazložena, po?inju špekulacije pa i pri?e da je to sukob izme?u moderne i fundamentalisti?ke Bosne, modernog i fundamentalisti?kog lica Bosne. Pristao bih da kažu da je to razlika izme?u lijepog i ružnog, mladog i starog lica, jer njegovo je lijepo, a moje ružno, njegovio mlado, moje staro, ali da je jedno lice moderne Bosne, a da je ovo drugo fundamentalisti?ke Bosne, jednostavno su laži i propaganda. Haris je otka?io taj proces, koji se više ne može kontrolirati. Da je obrazložio ostavku, ljudi bi se kretali u okviru toga obrazloženja, ali ovako se razvijaju razne špekulacije. Po mome mišljenju Haris je u?inio neodgovornu stvar. Mi ?emo ga zbog javnosti vjerovatno pozvati da povu?e ostavku, uprkos svemu ovome. Ne zbog Harisa Silajdži?a, mi bez njega možemo, zapamtite, nema. nikoga bez koga ne možemo, nego ?emo to uraditi zbog naroda. Ne može se svakom ?ovjeku do?i u ku?u i objašnjavati o ?emu se radi. Pošto narod to teško doživljava, mi ?emo ponuditi Harisu da se vrati, pod uvjetom da poštuje ovo tijelo ovdje. Ono što ima muslimanskog uha koje nešto zna?i, to je sada u ovoj sali. Nije gore u Tuzli, gdje je on otišao, nego je ovdje. Ju?er je opozicije dizala glas. Zašto opozicija? Zašto baš ona brana Harisa? — Zato da oslabi našu poziciju. Jasna je stvar jer mene ne mogu ugroziti ljudi iz opozicije i njihove stranke, ali rascjep u Stranci bi mogao ugroziti poziciju SDA i poziciju muslimanskog naroda. Rascjep bio mogao da ja?a opoziciju koja je sjedila ovdje i koja je prije tri dana poslala ono pismo da prenošenje izbora Predsjednika na Skupštinu nije u redu, da je to protuustavno dtd. To se preko Harisa može uraditi, ?ujem da on kaže »Ja sam dao ostavku, jer se nisam mogao složiti da je Srebrenica i Žepa pala«, pa o?ekuje da narod odgovori: »Tako je, imaš ti pravo, vidiš ovo je ?ovjek koji brani Srebrenicu i Žepu«. Kako da mi ostali nismo branili Srebrenicu i Žepu. Ja sam mu neki dan rekao ovdje da ni Vlada ni on nisu ništa prakti?ki u?inili za Srebrenicu i Žepu. Ima tu neko iz Srebrenice, pa neka kaže šta je Haris uradio za Srebrenicu, osim što je izlazio na televiziju. Ova vojska je, a ne Vlada, našla i poslala ona tri nesretna ljekara koji su poginuli u onoj nesre?i. Nije ih Vlada našla i ubijedila da odu, iako je to njen zadatak bio, nego je to vojska u?inila, iako je Vlada ta koja treba da brine ko ?e lije?iti narod. Nas sviju boli Srebrenica, i neka je proklet onaj koga ne boli stradanje Srebrenice. Harisova ostavka je, po mojem mišljenju, jedan neprinci¬pijelan potez koji se ticao borbe za vlast, da se ta vlast uzme u cjelosti. Od mene je Haris tražio da se uklone Gani? i Ša?irbegovi?... Ja se nisam mogao na takav neprincipijelan na?in odricati tih ljudi. Što se ti?e Gani?a, koji se slomio rade?i i ?itavog sebe dao, ja sam rekao Harisu: »Kada si ti bio u Americi i hodao po svijetu — jer Haris je došao u Bosnu godinu i po dana nakon po?etka rata — Gani? je ostao u Sarajevu, koje je bilo bombardovano iz dana u dan i radio u Predsjedništvu koje je bilo bez grijanja i struje. On je profesor jednog uglednog ameri?kog sveu?ilišta. Je li trebalo da se odreknem Gani?a za hater Harisa. To mi nikada nije palo na pamet, uostalom, Gani? je izabran od strane naroda. Da vam pravo kažem, ja sam balansirao izme?u njih dvojice a zamorio sam se Više od toga. Šta god uradi Gani? za Harisa to ne valja, uklju?uju?i Petersburški dogovor, samo zato jer nije ura?en sa njegovim znanjem. Nije ni Vašingtonski sa znanjem Gani?a, pa ga je Gani? prihvatio. Otiišao je Haris u Vašington pa pripremio Vašingtonske dogovore o Federaciji. Istina je da je bio u stalnom dogovoru sa mnom, ali telefononin se ne može mnogo uticati. Veliku ve?inu posla je Haris uradio onako kako je on mislio da treba uraditi. I sada ode Gani?, kao potpredsjednik te Federacije u Petersburg i napravi jedan dobar ugovor. Haris kaže da taj ugovor ne valja, uprkos toga što ga je Predsjedništvo usvojilo, što ga je usvojila Stranka, što su ga sve stranke ocijenile kao koristan, ali Haris kaže: »Nisam ja bio tamo.\' To je ura?eno bez mog znanja«. — To je jedna vrsta uobraženosti koja ne može izdobriti. Trebalo je, valjda, da ja kažem Gani?u: „Pošto tebe Haris ne voli, vrati se ti u Ameriku«... On (Silajdži?) ?e se morati kona?no po?eti baviti privredom, zdravstvom i tim nesretnim ranjenicima i invalidima. Mi ?emo morati danas odavde narediti Vladi, da ima da se kona?no donese Zakon u vezi šehidskih porodica i invalida. Mene pitaju šta je sa tim zakonom ?iji je nacrt Vladi podnesen još po?etkom godine. Ju?er taj zakon nije bio iznesen pred Skupštinu. Rekao sam da ?emo ga donijeti po skra?enom postupku i to ?emo u?initi. To ?emo uraditi bez obzira koliko god se neko bunio. Ti se poslovi ne rade, jer su to neki ne?ujni poslovi. Šehidske porodice i invalidi vise u zraku, u zakonima ih nema. Ju?er mi je jedan ?ovjek spomenuo ime jednog bivšeg borca — ranjenika iz onog rata, zove se Ramos. Kaže: »Zadužio me Ramos, koji je izgubio sina neki dan, poselamio Aliju i poru?uje mu da pogrešno radi. Ramos kaže da je njegov položaj, kao ranjenika, bio dobar u onoj bivšoj Jugoslaviji. Zašto? — Zato, jer je Tito postavljao na važna mjesta ljude koji su se borili u onom ratu. ; važnim mjestima, gdje su se rješavala bora?ka pitanja sjedio je borac, koji je štitio bora?ke interese. Alija je stavio nekakve ?inovnike koji o nama ne vode ra?una«. — ?ovjek ima potpuno pravo, ali ja te ljude nisam postavio. Naprotiv. Ja sam još davno inicirao da se na svakom mjestu pomogne pri zapošljavanju invalida, ako treba i vani da se zaposle. Evo, tu je ministar unutrašnjih poslova, njemu sam istu stvar naredio, on kaže da to provodi kada šalje ljude vani. Doga?a se da u sekretarijatima za odbranu sjede ljudi koji nisu omirisali barut, i onda obi?no oni su ti koji šalju ljude na Treskavicu i druge frontove. A to može uspješno i sa pravom da radi samo onaj ko je bio dvije-tri godine u ratu... ... Ja bih vas na kraju zamolio da kažete o ovome što sam danas izložio, je li to tako ili nije. Ako nije, ispravite me. Recite vaše mišljenje i zaklju?ke na osnovu toga šta treba da radimo. Koliko ja znam, na Izvršnom odboru je formuliran neki stav. Tiraži se od Harisa Silajdži?a da povu?e ostavku. Bila je jedna oštrija varijanta, koju je podržavala skoro polovina Odbora da se ostavka usvoji i da se ne bi trebalo poga?ati s ?ovjekom koji je u ovako teškom momentu našao da daje ostavku, koji nije došao da na ovom skupu kaže svoj stav, nego ?e ga obrazložiti preko CNN-a itd. Bio je, dakle, jedan oštriji stav... Dajemo mu mogu?nost da se vrati, ne zbog njega nego zbog naroda, koji u doba ovih blokada ?esto ne zna sve okolnosti i ?injenice. ?etnici ve? komentarišu, tvrde kako raste raskol u muslimanskom narodu i trljaju ruke. Kome je to u ovom momentu trebalo? Da li su zaista postojali razlozi za to? — Mislim da se radilo o pribavljanju politi?kih poena u ovom teškom momentu za BiH, u trenutku stradanja naroda Srebrenice i Žepe... Bog ?e pomo?i onoj strani ?ije su namjere iskrene. Neka tako bude! Hvala.