2006-06-17
Održana sjednica Glavnog odbora SDA
Glavni odbor SDA izražava zabrinutost najavom skore transformacije OHR-a i ukidanja bonskih ovlasti. Smatramo da ?e se za to ste?i uvjeti tek nakon promjene Dejtonskog ustava, I i II faze, reforme policije i implementacije ovih reformi na terenu. Ishitreno smanjenje ovlasti me?unarodne zajednice može dovesti u pitanje ogroman trud i sredstva koje je me?unarodna zajednica uložila u dosadašnju implementaciju Dejtonskog mirovnog sporazuma i poslijeratni oporavak BiH.

Na sjednici Glavnog odbora SDA održanoj u Tuzli 17.06 2006. godine doneseni su sljede?i zaklju?ci: - Glavni odbor SDA usvaja informaciju o aktualnoj politi?koj situaciji koju su podnijeli predsjednik i zamjenik predsjednika Stranke Sulejman Tihi? i Adnan Terzi?. - Glavni odbor izražava žaljenje zbog neusvajanja amandmana na Ustav BiH što je o?igledno otvorilo prostor za djelovanje antibosanskih snaga i izazvalo radikalizaciju politi?ke scene i usporavanje reformskih procesa. - SDA najodlu?nije odbacuje sve pokušaje povezivanja teritorijalnog integriteta i suvereniteta Bosne i Hercegovine sa statusom Kosova i dešavanjima u regionu. Najoštrije osu?ujemo antidejtonske aktivnosti vezane za tzv. referendum o otcjepljenju RS-a. - Bosna i Hercegovina ima svoj teritorijalni integritet i hiljadugodišnje granice koje su opstale i u mnogo težim okolnostima od sadašnjih. Nikada ne?emo dozvoliti odvajanje bilo kojeg dijela teritorije BiH. Srebrenica i stotine drugih mjesta koja su pretrpila nevi?enu patnju i genocid mogu biti samo dio suverene Bosne i Hercegovine. - Oni koji neodgovorno pozivaju na referendum o otcjepljenju RS-a moraju biti svjesni da time ugrožavaju interese naroda i gra?ana u Bosni i Hercegovini, pa i svog naroda, i da mogu ugroziti teško uspostavljeni mir. Zahtijevamo od me?unarodne zajednice da sankcionira ovakvo ponašanje, a od tužilašatva da pokrenu krivi?ne procedure. - Glavni odbor SDA izražava zabrinutost najavom skore transformacije OHR-a i ukidanja bonskih ovlasti. Smatramo da ?e se za to ste?i uvjeti tek nakon promjene Dejtonskog ustava, I i II faze, reforme policije i implementacije ovih reformi na terenu. Ishitreno smanjenje ovlasti me?unarodne zajednice može dovesti u pitanje ogroman trud i sredstva koje je me?unarodna zajednica uložila u dosadašnju implementaciju Dejtonskog mirovnog sporazuma i poslijeratni oporavak BiH. - Glavni odbor SDA se zalaže za dobru saradnju BiH sa susjednim zemljama. Budu?nost te saradnje nisu paralelni i posebni odnosi sa entitetima, ve? odnosi sa državom Bosnom i Hercegovinom. - Glavni odbor SDA poziva sve organe u BiH da daju maksimalan doprinos dostojanstvenom obilježavanju 11. godišnjice genocida u Srebrenici. - Podržavamo reformu pravosu?a u BiH i istovremeno ukazujemo na zabrinjavaju?i odnos pojedinih sudova i tužilaštava prema onima koji su branili ovu državu. Pozivamo tužioce i sudije da budu efikasniji prema ratnim zlo?incima i kriminalcima, a pravi?niji prema braniocima Bosne i Hercegovine. - SDA zahtijeva da se jednonacionalni nazivi, simboli i obilježja uklone iz naziva institucija i javnih preduze?a (srpske šume, hrvatske pošte i dr.) koji pripadaju svim narodima i gra?anima BiH. Tražimo od predstavnika SDA da u državnim, entitetskim i kantonalnim skupštinama u ovom smislu pokrenu procedure za donošenje potrebnih zakona koji ?e regulirati ovu materiju. - SDA ?e istrajati na donošenju Zakona o pravima politi?kih zatvorenika i svih žrtava torture. Tako?er ?e se istrajati na donošenju zakona o imovini bivšeg Saveza komunista i njenog stavljanja u funkciju socijalne zaštite. - Glavni odbor SDA zahtijeva od Vije?a ministara BiH da zaklju?i ugovor o socijalnom osiguranju izme?u BiH i Slovenije koji ?e omogu?iti ostvarivanje socijalnih prava naših radnika i njihovih porodica ste?enih na radu u Sloveniji. - SDA zahtijeva od Vije?a ministara BiH da se pitanje izgradnje mosta kopno-Pelješac kandiduje Komisiji za pomorstvo Ujedinjenih nacija sa sjedištem u Londonu, te da se rad Komisije za izgradnju mosta kopno-Pelješac pri Vije?u ministara privremeno zamrzne. SDA poziva institucije BiH da utvrde potrebu i osnovanost izgradnje pomorske luke Neum. - Glavni odbor traži da Uprava Hidrocentrale u Jablanici treba da ostane u tom gradu. - Zadužuje se Generalni sekretar i Komisija za op?a akta da predlože, a Predsjedništvo Stranke da usvoji protokol SDA. - Usvaja se Izborna platforma za op?e izbore u oktobru ove godine. Zadužuje se Predsjedništvo Stranke da analizira prijedloge i sugestije iz današnje rasprave i uklju?i ih u Izbornu platformu Stranke. - Glavni odbor poziva izbjegla i raseljena lica u dijaspori da se registriraju u prijeratnim op?inama svog prebivališta.