2006-07-05
KANDIDATSKE LISTE SDA ZA OP?E IZBORE 2006. GODINE
SDA je 03. 07. 2006. godine Iizbornoj komisije BiH predala kandidatske liste, za bošnja?kog ?lana Predsjedništva BiH predložen je Sulejman Tihi?, a za predsjednika RS Adil Osmanovi?...
PREDSJEDNIŠTVO BOSNE I HERCEGOVINE

1. SULEJMAN TIHI? - BOŠNJA?KI ?LAN

PREDSJEDNIK REPUBLIKE SRPSKE

1. ADIL OSMANOVI?

ZASTUPNI?KI DOM PS BIH IZ F BIH
Zastupni?ki dom PS BiH iz F BiH Izborna jedinica broj 1 1. ?EHAJI? OSMAN 2. MISALJEVI? MEISA 3. NANI? HUSEIN 4. SMAJI? JASMINA 5. ŠEHI? MAHO Zastupni?ki dom PS BiH iz F BiH Izborna jedinica broj 2 1. MUŠI? EDIN 2. GAKI? NIHADA 3. SOKOLOVI? SALKO 4. HAMŠI? ALIJA 5. BEBANI? AZRA Zastupni?ki dom PS BiH iz F BiH Izborna jedinica broj 3 1. IZETBEGOVI? BAKIR 2. BANDI?-DRNDO ALMA 3. OBHODŽAŠ SALKO 4. ?ENGI? HASAN 5. ?OLO ALMA 6. DREKOVI? RAMIZ Zastupni?ki dom PS BiH iz F BiH Izborna jedinica broj 4 1. DŽAFEROVI? ŠEFIK 2. MLA?O NADŽIDA 3. GENJAC HALID 4. MEHMEDOVI? ŠEMSUDIN 5. BURI? SAMIJA 6. HADŽIPAŠI? AHMET 7. BEGI? MESUD 8. ?AHTAREVI? FATIMA Zastupni?ki dom PS BiH iz F BiH Izborna jedinica broj 5 1. JAMAKOSMANOVI? SEAD 2. SALIHOVI? ŠAHA 3. JAŠAREVI? BAJAZIT 4. BURGI? MUSTAFA 5. MULAOSMANOVI? SANELA 6. HADŽI? IZET 7. ?UG NIZAMA

ZASTUPNI?KI DOM PARLAMENTARNE SKUPŠTINE BIH IZ RS

Zastupni?ki dom PS BiH iz RS Izborna jedinica broj 1 1. SEJKI? ESED 2. KLOKI? LEJLA 3. ?IRKIN SEAD 4. ALAGI? SENAD 5. AHMI? DŽENANA Zastupni?ki dom PS BiH iz RS Izborna jedinica broj 2 1. HADŽIOMEROVI? ELVIR 2. MUJADŽI? EDINA 3. ZE?KANOVI? HUSO 4. ?IVI? RIZO 5. HODŽI? SUADA Zastupni?ki dom PS BiH iz RS Izborna jedinica broj 3 1. JAHI? ELMIR 2. IBRAHIMOVI? AMELA 3. AHMETOVI? SADIK 4. GUŠI? DŽEVAD 5. MEMIŠEVI? MIRZETA

ZASTUPNI?KI DOM PARLAMENTA F BIH

Zastupni?ki dom Parlamenta F BiH Izborna jedinica broj 1 1. ŠEPI? SENAD 2. HADŽI? AMELA 3. KURBEGOVI? REDŽO 4. VELADŽI? EDHAM 5. DURI? JASMINKA 6. AVDI? AMIR 7. JUSI? SEAD 8. BJELAC MIRA 9. HODŽI? ATIF 10. HUSETI? JASMIN 11. NADAREVI? IBRAHIM Zastupni?ki dom Parlamenta F BiH Izborna jedinica broj 2 1. IBRAHIMOVI? MUHAMED 2. LAZI? DIANA 3. MEHANOVI? HAJRUDIN 4. MEHURI? BAHRIJA 5. KAMBEROVI? DARJANA 6. MUJKANOVI? ADMIR 7. BUKVI? MUBERA Zastupni?ki dom Parlamenta F BiH Izborna jedinica broj 3 1. OSMANOVI? ISMET 2. HADŽI?-SULJKI? MIRZETA 3. BAŠI? HAZIM 4. MEDI? HASAN 5. KEŠETOV? AZRA 6. MURSELOVI? MUHAMED 7. KATANI? MIRSAD 8. MANDŽUKI? SANELA 9. BAJRAKTAREVI? MEHMED Zastupni?ki dom Parlamenta F BiH Izborna jedinica broj 4 1. SOFTI? SAFET 2. RUSTEMOVI? NIJAZA 3. REDŽI? HARIZ 4. HAMZI? FADIL 5. ABDULAHOVI? NERMINA 6. MULAOSMANOVI? ABDULKADIR Zastupni?ki dom Parlamenta F BiH Izborna jedinica broj 5 1. POLI? NEDŽAD 2. KAPETANOV? NERMINA 3. NALI? MIRSAD 4. ŠARANOVI? MIRSAD 5. AJANOVI? EMINA 6. SINANOVI? ASIM 7. CRNKI? ZAHID 8. HASI? MILKA 9. SALKI?-ŠKILJO MIRELA 10. DUVNJAK JASMIN Zastupni?ki dom Parlamenta F BiH Izborna jedinica broj 6 1. ZAIMOVI? MIRSAD 2. HAFIZOVI? EDINA 3. BROTLIJA AZIZ 4. MANSO MUJO 5. ADANALI? RUŽICA 6. ?OSI? BENJAMIN Zastupni?ki dom Parlamenta F BiH Izborna jedinica broj 7 1. AKŠAMIJA NEZAHETA 2. AJANOVI? IRFAN 3. PLEH FEHIM 4. MEMI? SENAID 5. MEŠI? AMELA 6. ?ELILOVI? MUSTAFA 7. MILOJEVI? MIROSLAV 8. ŠURKOVI? SABAHETA Zastupni?ki dom Parlamenta F BiH Izborna jedinica broj 8 1. ŠATROVI? NURDIN 2. HADŽI? AMRA 3. AGANOVI? FARUK - JUPI 4. AGI? DŽEVAD 5. ŠEGO ENESA 6. LENDO REFIK 7. DŽAFI? SUVAD 8. SARA? EDINA 9. ADILOVI? HAZIM 10. GRABUS MIRALEM 11. SKAKA AMIRA Zastupni?ki dom Parlamenta F BiH Izborna jedinica broj 9 1. MUJALA ENVER 2. BRATI? JASMINKA 3. MURATOVI? UZEIR 4. HADŽIOMEROVI? ZLATKO 5. HEBIBOVI? SABIRA 6. ?OLAK SEJAD 7. ?EVRA HAJRUDIN 8. LJUBOVI? SEVDA 9. MUŠI? ZIJAT - ZIJO 10. FALADŽI? ADNAN Zastupni?ki dom Parlamenta F BiH Izborna jedinica broj 11 1. MAŠOVI? AMOR 2. LA?EVI? FATIMA 3. BE?IROVI? HAJRIZ 4. BOSTO IBRAHIM 5. POZDERAC - MEMIJA MELIHA 6. HADŽI? ISMET - MUTEVELIJA 7. DESNICA RADIVOJEVI? 8. KAHRIMAN AIDA 9. MIRKOVI? DAMIR 10. ?UPINA SUAD Zastupni?ki dom Parlamenta F BiH Izborna jedinica broj 12 1. HADŽIJAHI? SEAD

NARODNA SKUPŠTINA RS
Narodna skupština RS Izborna jedinica broj 1 1. BLAŽEVI? MESUD 2. DOLI? SADIJA 3. BRATI? SENAD 4. ALAGI? ENVER 5. IKANOVI? MINKA 6. KULAŠI? TEUFIK 7. BOSNI? ISMET 8. HOŠI? ZINAJDA 9. KLOKI? MUHAMED 10. VELADŽI? OMER 11. HASANAGI? EMIRA 12. KAJTEZOVI? ALIJA Narodna skupština RS Izborna jedinica broj 2 1. ?IRKI? AHMET 2. DELNEZIREVI? MIRSADA 3. MA?ILO HALID 4. ŠEHOVI? ZINETA 5. GUNI? KEMAL 6. MUŠINOVI? ESED 7. HODŽI? ADEM 8. OBRADOVAC JASMINA 9. OMI? ISMET 10. RIBI? AMEL 11. MUŠANOVI? AIDA 12. VREBAC ISMET 13. ?UZEL SMAIL Narodna skupština RS Izborna jedinica broj 3 1. GRAHI? RIFAT 2. DERAKOVI? AMIRA 3. ALAGI? MUJO 4. ZAHIROVI? ATIF 5. HADŽIOMEROVI? EMINA 6. SLAMNIK DŽEMO 7. HODŽI? BE?IR 8. HADŽIKADUNI? DŽENANA 9. DELI? NURIJA 10. BE?I? HAMZALIJA 11. DŽILI? ADISA 12. DURMIŠEVI? IZUDIN Narodna skupština RS Izborna jedinica broj 4 1. BUBI? SENIJA 2. ?ANDI? ADMIR 3. TRBI? JUSUF 4. BA?EVAC SAMIR 5. MUSTAFI? FATIMA Narodna skupština RS Izborna jedinica broj 5 1. HAFIZOVI? ŠEVKET 2. ISANOVI? HASIJA 3. SALKI? RAMIZ 4. BEGI? REFIK 5. AVDI? FIJA 6. KARI? ALIJA 7. PALI? SAMIR 8. NUKI? SADETA 9. HADŽIOMEROVI? MUJO 10. PAŠI? ESNAF 11. HASANOVI? ADISA 12. ?IKARI? BAHRIJA Narodna skupština RS Izborna jedinica broj 6 1. BRANKOVI? OMER 2. AHMETSPAHI? AMIRA 3. SADOVI? TARIK 4. DŽUDERIJA MURAT 5. TANOV? SABAHETA 6. MEMIŠEVI? BILAL 7. DOLOV?I? HASIB 8. BAŠI? SAMIJA 9. ?OVRK MAID

KANTONALNE SKUPŠTINE

Kantonalna skupština Kantona broj 1 1 KADI? SEAD 2. MUHI? SABINA 3. KAMBER ASIM 4. KULOSMAN FERID 5. KOVA?EVI? HASNIJA 6. JUKI? HUSE 7. ALAGI? EJUB 8. PORI? DUBRAVKA 9. BEGANOVI? MUJO 10. REKANOVI? ENES 11. FELI? MERIMA 12. MULALI? KASIM 13. ROŠI? HUSEIN 14. HARBAŠ DŽEMILA 15. ARZI? SUAD 16. BAJRAKTAREVI? JUSUF 17. MUJEZINOVI? ALMA 18. DIZDAREVI? EDHEM 19. SELEŠEVI? ISMET 20. DRUŽANOVI? SENITA 21. CINAC EMIR 22. HAR?EVI? MAHMUT 23. IBRA?I? ANELA 24. LJUBIJANKI? SAFET 25. BAŠAGI? ESAD 26. ALAGI? JASMINKA 27. JUSI? HADIS 28. AGI? RASIM 29. MARKOVI? LJUBIŠA 30. OSMANAGI? REUF 31. KUDI? HUSNIJA 32. KLJUNI? EDISA 33. HADŽIPAŠI? ADMIR Kantonalna skupština Kantona broj 2 1. DELI? SEJAD 2. MEHMEDALI? EDINA 3. SALKANOVI? ENES 4. AHMETOVI? NA?A 5. ŠA?IROVI? DERVIŠ 6. REDŽEPOVI? DŽEM 7. OMERBAŠI? REDŽO 8. POBRI? ANA 9. TERZI? SENAD 10. DERVIŠEVI? SEMIR 11. UDOV?I? AIDA 12. VIDOVI? JOVO 13. ?AUŠEVI? ŠEFIKA 14. BEŠIREVI? AHMED 15. PLAVI? HASAN 16. PUZI? MUJO 17. ŠAŠI? SAFETA 18. HADŽIEFENDI? OSMAN 19. OSMANOVI? ANES 20. DELI? ADILA 21. TOPALOVI? INDIRA 22. OMERBAŠI? RAMIZ Kantonalna skupština Kantona broj 3 1. FAZLI? AMIR 2. AVDI? ZUHRA 3. SKOPLJAK FAHRUDIN 4. DŽAFI? NEDŽAD 5. KURTOVI? MINKA 6. BUKVAREVI? SALKO 7. BAŠI? ZAHID - MIDO 8. HASANOVI? AJDINA 9. SUBAŠI? FAHIR 10. AVDI? GALIB 11. ŠILJI? – SAGDATI REDŽIBA 12. TURSUNOVI? VAHID 13. ALI? SENAD - ŠILJO 14. OSMANOVI? FATIMA 15. ŠABA?KI? AMIR 16. BRATI? KEMAL 17. HUSKI? ENISA 18. HAJDAREVI? RAMIZ 19. SULJKANOVI? ŠEVAL 20. RIBI? MAIDA 21. SALIHOVI? DŽEMO 22. MUHI? BEGAN 23. DŽIBRI? NERMINA 24. ŠIŠI? DAMIR 25. MUSI? ASIM 26. DURMI? INDIRA 27. ZILDŽI? SALKO 28. BE?I? KAZAFER 29. MEHMEDOVI? SADIKA 30. KLOPI? MEHMED 31. GADŽI? RAHIM 32. ALI?I? MELIHA 33. MUMINOVI? MEHO 34. MUJI? ENES 35. PAŠALI? ESADA 36. DEVEDŽI? ALMEDIN 37. BEGI? EKREM - KEMO 38. MUJ?INOVI? EDITA 39. BEGI? ŠEFIK Kantonalna skupština Kantona broj 4 1. SPAHI? BESIM 2. ?ORBO EDINA 3. AGI? SUAD 4. OSMI? MUHAMED 5. AHMEDOVI? AMRA 6. MANDRA NERMIN 7. PLAN?I? IBRAHIM 8. PAŠI? ADISA 9. SENDI? KEMAL 10. ŠAHINOVI? NUR?EHAN 11. SARA? EMINA 12. HASI? ARMIN 13. ALI?I? DŽAVID 14. SALKI? AIDA 15. NEIMARLIJA HAJRUDIN 16. FRLJAK MEHMED 17. TEPI? JADRANKA 18. IBRAKOVI? MIRSAD 19. JAŠI? SAFET 20. AVDI? SNEŽANA 21. MEHI? ELVIR 22. KARAVDI? SENAD 23. ŠTIMLJANIN - KOLDŽO DIANA 24. SEJDINOVI? SEMIR 25. PROVALI? FERID 26. NUHAN ŠEFKA 27. BAŠI? ŠEVAL 28. SEJDI? HARIS 29. TAJI? ALMA 30. KAKNJO SABRIJA 31. KARAHASANOVI? ENVER 32. MUDROV NISVETA 33. ?ATI? NIHAD 34. JAŠARSPAHI? MIRSAD 35. ISI? EMINA 36. ZVEKI? HAZIM 37. REDŽI? ALIJA 38. MERDANOVI? ASIMA 39. PIVI? RAMO Kantonalna skupština Kantona broj 5 1. BEGOVI? ALIJA 2. MIRVI? AZRA 3. FERHATOVI? JASMIN 4. BOROVI? MENSUD 5. IMAMOVI? MUNEVERA 6. OBU?A BAJRO 7. FIDAHI? EMIN 8. OMERBAŠI? MUAMERA 9. TAFRO HASAN 10. MULAHMETOVI? MIRSAD 11. BEGOVI? AMIRA 12. ?ENGI? MIRSAD 13. KOVA? LEJLA 14. RUHOTINA SULFAD 15. FERHATOVI? ŠEMSO 16. ARNAUT MEHMED 17. DRUGOVAC IRMA 18. PEŠTEK HUSO 19. ?OZO HASAN 20. FERHATOVI? RASEMA 21. VRANJA?A MUNIB 22. HORO AZIZ 23. DRECA AIDA 24. HALILOVI? ADIS 25. TANJO SINAN 26. HADŽI? EMINA 27. TIRO DŽEMO Kantonalna skupština Kantona broj 6 1. SELMAN SALKO 2. MASLI? FATIMA 3. GRANI? TAHIR 4. MILANOVI? SEDŽAD 5. MUJI? – HODŽI? LEJLA 6. POPARI? REFIK 7. MUJI? MIRSAD 8. CRNICA HALIMA 9. PURIVATRA SAUDIN 10. HOZAN EDIN 11. SKROBO AMELA 12. SUBAŠI? SELVEDIN 13. HODŽI? ŠEZAD 14. HASI? AIDA 15. MEŠA RAMIZ 16. MEKI? ASIM 17. BEGANOVI? NATAŠA 18. VERUNICA SADIK 19. GANI? IZET 20. EMUŠI? FATIMA 21. DEMIROVI? TAHIR 22. ?ABER ZIJAD 23. MUJI?I? FERIDA 24. OMERINOVI? MEHRID 25. MRKONJA SIFET 26. SKROBO NIZADA 27. ABAZOVI? ELVIS 28. PAŠALI? MENSUR 29. SALIHAGI? ZIJADA 30. IMAMOVI? ERNIS 31. AJANOVI? BESIM 32. BAJRI? ŠEFIKA 33. BRKI? ARIF Kantonalna skupština Kantona broj 7 1. JELOVAC RAMIZ 2. MULA? SANJA 3. SPILJAK ADIL 4. HERO MEHMED 5. ŠUBARA MELIHA 6. HADŽIOMEROVI? ZIJAD 7. ?EVRA OMER 8. GAGULA SABAHETA 9. TIPURA HAMID 10. BORI? SEMIN 11. ?OSI? SABINA 12. KORJENI? KASIM 13. HERI? SELIM 14. SKEHO BELKISA 15. ISI? SELIM 16. BOLOBAN AMER 17. ?ATI? AMELA 18. ŠATOR ALIJA 19. NUHANOVI? LEJLA 20. ZAHIROVI? RAMIZ 21. NIKŠI? NAZIF 22. DŽANKOVI? HASENA 23. FERIZ AZEM 24. ?IBO DŽENITA 25. TABAKOVI? MUSTAFA 26. DEMIROVI? ISMET 27. TELETOVI? AJDIN 28. MILAVI? VILDANA 29. KAŠI? IBRAHIM 30. ?OLAKOVI? SADINA 31. SARAJLI? EDIN 32. BALJI? AHMET 33. DŽELILOVI? ESAD Kantonalna skupština Kantona broj 9 1. ZVIZDI? DENIS 2. ZLATAR DŽENANA 3. HADŽIHAFIZBEGOVI? EMIR 4. DELALI? SABAHUDIN 5. HAVERI? AIDA 6. ŠARI? IVICA 7. ŠKRIJELJ RIFAT 8. GEC ADISA 9. ZUKI? AMIR 10. KERLA IBRAHIM 11. SMAJLOVI? LEJLA 12. MULAHASANOVI? ESAD 13. LIHOVAC OSMAN 14. KEROVI? SABAHAETA 15. GLJIVA BESIM 16. PILAVDŽI? FAHRUDIN 17. TANOVI? DŽENANA 18. KONJO HADŽAN 19. POKRKLI? ANA 20. AVDI? SAMIR 21. KOZADRA MUHAMED 22. BAŠI? ANISA 23. DŽOMBA SEAD 24. KOBAŠLIJA SEDIN 25. DIZDAR DUNJA 26. HADŽI? NEZIR 27. LOKVAN?I? SAMIR 28. KARA?I? AMILA 29. MILADIN ALMEDIN 30. ?EKI? GORAN 31. MACANOVI? NAIMA 32. PANDŽO ŠEMSUDIN 33. BULJUGI? DŽENISA 34. MRNDŽI? ŠA?IRA 35. LINDOV OSMAN 36. ?OZO MIDHAT 37. DERVIŠEVI? SADETA - SATKA 38. ?OMOR ELDAR 39. DEVI? MAHIR Kantonalna skupština Kantona broj 10 1. TUFEK?I? JASENKO 2. ?EFO AIDA 3. HODŽI? HIKMET 4. ?UGUM ALIJA 5. MULI? MERIMA 6. KOVA?EVI? ARIF 7. DIZDAR ALEN 8. ?UG SABINA 9. CERO JASMINKO