2006-03-16
PRES KONFERENCIJA SDA
Do sada dogovorena rješenja o ustavnim promjenama u BiH predstavljaju zna?ajan napredak u slabljenju entiteta, ja?anju nadležnosti države BiH i državnih institucija. Sva dogovorena rješenja predstavljaju napredak u odnosu na Dejtonska rješenja.

SDA smatra da je rezolucija Senata Sjedinjenih Ameri?kih Država podrška zapo?etom procesu ustavnih reformi i nastojanjima politi?kih stranaka da do?u do kompromisnog rješenja kako bi prva faza amandmana na Ustav BiH bila završena do aprila 2006. godine. Zaklju?ci Upravnog odbora Vije?a za implementaciju mira tako?er su podrška ovakvim nastojanjima. Do sada dogovorena rješenja o ustavnim promjenama u BiH predstavljaju zna?ajan napredak u slabljenju entiteta, ja?anju nadležnosti države BiH i državnih institucija. Sva dogovorena rješenja predstavljaju napredak u odnosu na Dejtonska rješenja. To prakti?no zna?i uvo?enje institucije Predsjedništva države BiH, Vlade i Premijera sa ovlastima kakve imaju evropske vlade. Nadležnosti Doma naroda ograni?ene su samo na pitanja vitalnog nacionalnog interesa. Ljudska prava i slobode zna?ajno su proširene sa ugra?enim mehanizmima zaštite. Odlu?no odbacujemo optužbe da se radi o kozmeti?kim promjenama jer je upravo zahvaljuju?i predsjedniku Sulejmanu Tihi?u i njegovom protivljenju kozmeti?kim promjenama došlo do suštinskih promjena. Ni jedna odredba dogovorenog sporazuma ne zna?i potvr?ivanje ili ja?anje entiteta. Stoga, prigovore nekih stranaka i politi?ara smatramo potpuno neutemeljenim i neozbiljnim datim u svrhu uskostrana?kih i li?nih interesa. Ove ustavne promjene-prva faza stvaraju pretpostavke da se nakon izbora može pristupiti drugoj fazi koja uklju?uje razgovore o unutrašnjoj strukturi države. Nastavak pregovora zakazan je za 18.03.2006. godine. SDA podržava Deklaraciju evroskih muslimana Evropskoj uniji autora reisu-l-uleme Mustafe ef. Ceri?a kao i institucionalizaciju islama u Evropi. Deklaracija sadrži dugoro?ne poruke saradnje me?u kulturama i religijama u Evropi koje po?ivaju na principima tolerancije, poštivanja ljudskih prava i demokracije. Deklaracija ima za cilj pojasniti da je Evropa Dom mira i sigurnosti, te da su evropski muslimani odani vladavini prava. Na press konferenciji govorio generalni sekretar SDA Amir Zuki?