2006-07-26
Saop?enje za javnost
SDA najoštrije osu?uje ju?erašnji napad policije RS-a na povratnike u Konjevi? Polju.

Tražimo od Policijske misije Evropske unije u BiH (EUPM) i MUP-a RS-a da hitno istraži ovaj doga?aj, te da policajce, vinovnike ovog doga?aja primjereno kazni. Radi se o vrlo opasnom doga?aju koji može ozbiljno ugroziti process provratka i koji izaziva dodatno nepovjerenje u policiju RS-a. SDA smatra da ovaj doga?aj, kao i ina?e u?estali napadi na povratnike u RS-u, upu?uje na potrebu hitne reforme policije u BiH. Lokalne policijske structure potrebno je uskladiti prema popisu stanovništva iz 1991. godine. Sramno je da Me?unarodna zajednica toleriše da u npr. u Policijskoj stanici u Bratuncu od peko 60 uposlenih samo ?etiri su Bošnjaci.