2006-03-23
ASOCIJACIJA MLADIH ORGANIZIRALA PREDAVANJE O TEMI: ''BOSNA I HERCEGOVINA I EVROPSKA UNIJA - TRENUTNA POZICIJA, MOGU?NOSTI I PERSPEKTIVE''
U sklopu svojih redovnih aktivnosti, u okviru Politi?ke akademije, Asocijacija mladih SDA je u Centrali Stranke, organizovala predavanje i prezentaciju o temi: \'\'Bosna i Hercegovina i Evropska unija- trenutna pozicija, mogu?nosti i perspektive\'\'. Uvodni?ar je bio Osman Top?agi?, direktor Direkcije za evropske integracije Bosne i Hercegovine, koji je prisutne upoznao o pre?enom putu naše države i obavezama koje nas o?ekuju... Mladima su se obratili ovim povodom i predsjednici SDA i Asocijacije mladih SDA Sulejman Tihi? i Senad Šepi?, koji su govorili o zna?aju provo?enja ustavnih promjena, kao i uklju?ivanju mladih u procese izgradnje Bosne i Hercegovine.

U sklopu svojih redovnih aktivnosti, u okviru Politi?ke akademije, Asocijacija mladih SDA je u Centrali Stranke, organizovala predavanje i prezentaciju o temi: \'\'Bosna i Hercegovina i Evropska unija- trenutna pozicija, mogu?nosti i perspektive\'\'. Uvodni?ar je bio Osman Top?agi?, direktor Direkcije za evropske integracije Bosne i Hercegovine, koji je prisutne upoznao o pre?enom putu naše države i obavezama koje nas o?ekuju, uporedivši našu zemlju sa zemljama u regionu, a posebno apostrofiraju?i na potrebe i obaveze mladih, kao posebne ciljne grupe, koja ?e u budu?nosti voditi našu zemlju. Mladima su se obratili ovim povodom i predsjednici SDA i Asocijacije mladih SDA Sulejman Tihi? i Senad Šepi?, koji su govorili o zna?aju provo?enja ustavnih promjena, kao i uklju?ivanju mladih u procese izgradnje Bosne i Hercegovine. Predsjednik Tihi? je informisao mlade o procesu i prvoj fazi izmjene Ustava BiH i kazao da BiH prvi put u historiji dobija predsjednika države, Vije?e ministara koje je po sadržaju istovjetno evropskim državama i da se donošenje novoga Ustava odvija bez sukoba i u demokratski i parlamentarnoj proceduri. Naredna sesija predavanja bi?e posve?ena usvajanju Zakona o visokom obrazovanju Bosne i Hercegovine.