2006-08-15
Tihi? zahvalio Vije?u Kongresa bošnja?kih intelektualaca na podršci
POSTUPNO I STRPLJIVO DO REFORMI USTAVA Predsjedavaju?i Predsjedništva Bosne i Hercegovine Sulejman Tihi? zahvalio je Vije?u Kongresa bošnja?kih intelektualaca na podršci njegovim stavovima u pogledu na?ina provo?enja ustavnih reformi i odbacivanja optužbi na ra?un generala Dudakovi?a i Armije Republike Bosne i Hercegovine.

POSTUPNO I STRPLJIVO DO REFORMI USTAVA Predsjedavaju?i Predsjedništva Bosne i Hercegovine Sulejman Tihi? zahvalio je Vije?u Kongresa bošnja?kih intelektualaca na podršci njegovim stavovima u pogledu na?ina provo?enja ustavnih reformi i odbacivanja optužbi na ra?un generala Dudakovi?a i Armije Republike Bosne i Hercegovine. On, izme?u ostalog, kaže: U cijelosti se slažem sa stavovima Vije?a, jer ste decidno ukazali na aktualne pojave i probleme. Stoga je od velike važnosti vaša podrška u procesu ustavnih reformi. Ovo vrijeme i ove prilike zahtijevaju da radimo postupno, strpljivo i koordinirano. U državi kakva je Bosna i Hercegovina, to je jedini put za rješavanje problema. Svojim (kao i do sada) odgovornim djelovanjem i dalje ?u dosljedno slijediti put prvog predsjednika Republike Bosne i Hercegovine rahmetli Alije Izetbegovi?a, postupno ostvaruju?i ciljeve spram realnih mogu?nosti. Samo tako možemo izgraditi našu jedinu domovinu Bosnu i Hercegovinu kao modernu i demokratsku državu ravnopravnih naroda i gra?ana za kakvu se zalagao rahmetli predsjednik Izetbegovi? i za kakvu su se borili i živote dali stotine hiljada bh. patriota i branilaca. Tihi? potvr?uje da je neupitno procesuiranje ratnih zlo?ina i zlo?inaca. Me?utim, isti?e: ne?emo dopustiti konstantne pokušaje da se odbranu i branioce Bosne i Hercegovine izjedna?i sa agresorima, fašistima i zlo?incima.