2006-08-17
Na šehidskom mezarju Kova?i
Popravljena rasvjeta i prednji nišan na mezaru Izetbegovi?a Stražari se kod mezara smjenjuju svakih pola sata

Mezar i turbe Alije Izetbegovi?a na šehidskom mezarju Kova?i polako se dovode u stanje u kojem su bili prije teroristi?kog napada. Prednji nišan na mezaru je popravljen, kao i kameni nosivi stubovi turbeta. U narednih dan-dva o?ekuje se da ?e i drugi nišan biti vra?en u prvobitno stanje. Veliki broj gra?ana i ju?er je obilazio mezarje na Kova?ima, posebno mezar prvog predsjednika Izetbegovi?a. Kako je potvrdio ministar za bora?ka pitanja Kantona Sarajevo Hajriz Be?irevi?, rješavaju se i problemi s rasvjetom. Rasvjetu smo poja?ali s još dva reflektora. I drugi nišani koji su bili ošte?eni u eksploziji, ne samo predsjednika Izetbegovi?a, sada su popravljeni - rekao je Be?irevi?. Po?asna straža na Izetbegovi?evom mezaru sada je prisutna 24 sata, a drže je po dvojica uposlenika Fonda smjenjuju?i se kraj mezara svakih pola sata. Kako nam je potvr?eno, policijske patrole stalno su prisutne na Kova?ima, posebno tokom no?i. Dnevni avaz, 17. 08. 2006.